Dexcom G6 - Thiết bị đo đường huyết tự động không cần lấy máu mao mạch - Android

Get it on Google Play

Dexcom G6 - Thiết bị đo đường huyết tự động không cần lấy máu mao mạch - Android

Gần đây mình hay đưa tin về các thiết bị đo đường huyết của nhiều hãng khác nhau, như sản phẩm Free Style Libre của Abbott, phần lớn các hãng đều đang dần tiến đến việc không còn phải lấy máu mao mạch để hiệu chuẩn nữa. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu thiết bị G6 của hãng Dexcom đo đường huyết có tính năng không cần mấy máu ở mao...

Dexcom G6 - Thiết bị đo đường huyết tự động không cần lấy máu mao mạch

11/05/2018 05:21 AM