Các chuẩn Wi-Fi được đổi tên - 802.11ac thành Wi-Fi 5, 802.11ax thành Wi-Fi 6 - Android

Get it on Google Play

Các chuẩn Wi-Fi được đổi tên - 802.11ac thành Wi-Fi 5, 802.11ax thành Wi-Fi 6 - Android

Riêng kết nối Wi-Fi đã có rất nhiều tiêu chuẩn, nào là b/g/n/ac... bạn có thấy cách đặt tên đó quá phức tạp và khó nhớ? Rất may là liên minh Wi-Fi toàn cầu (Wi-Fi Alliance) nhận ra điều này để thay đổi cách đặt tên cho tiêu chuẩn kết nối không dây được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu. Ở chuẩn Wi-Fi 802.11ax sắp phổ biến, nó sẽ có tên chính thức là Wi-Fi 6 trong khi chuẩn 802.11ac hiện tại có tên Wi-Fi 5.

Wi-Fi 6 sẽ tập trung vào cải thiện tốc độ cũng như tầm phủ sóng dành cho các thiết bị...

Các chuẩn Wi-Fi được đổi tên: 802.11ac thành Wi-Fi 5, 802.11ax thành Wi-Fi 6

04/10/2018 06:07 AM