Bản cập nhật Windows mới nhất gây đứng máy nếu sử dụng một số antivirus - Android

Get it on Google Play

Bản cập nhật Windows mới nhất gây đứng máy nếu sử dụng một số antivirus - Android

Bản cập nhật hệ điều hành Windows mới được Microsoft cung cấp vào ngày 9/4 vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều phần mềm antivirus, trong đó có Avast, Avira, ArcaBit, McAfee và Sophos. Các máy tính bị ảnh hưởng bởi lần cập nhật này vẫn hoạt động tốt cho đến khi người dùng tiến hành đăng nhập lại. Tại thời điểm đăng nhập, hệ thống bắt đầu đứng yên không phản hồi, hoặc trở nên rất chậm. Những phiên bản hệ điều hành bị ảnh hưởng gồm có Windows 10, 7, 8.1, Server 2008 R2, Server 2012 và Server 2012...

Bản cập nhật Windows mới nhất gây đứng máy nếu sử dụng một số antivirus

20/04/2019 05:49 AM