50 phát minh tuyệt vời nhất 2018 do Tạp chí Time bình chọn (Phần 3) - Android

Get it on Google Play

50 phát minh tuyệt vời nhất 2018 do Tạp chí Time bình chọn (Phần 3) - Android

Tiếp tục thống kê các phát minh tuyệt vời nhất năm 2018 của tạp chí Time...

Phần 1: https://tinhte.vn/threads/50-phat-minh-tuyet-voi-nhat-2018-do-tap-chi-time-binh-chon-phan-1.2885095/

Phần 2: https://tinhte.vn/threads/50-phat-minh-tuyet-voi-nhat-2018-do-tap-chi-time-binh-chon-phan-2.2885781/
Lĩnh vực Trợ năng

Xe lăn Model Ci

Tinhte_Thong_ke_Time_Phan_3_1.jpg ...


50 phát minh tuyệt vời nhất 2018 do Tạp chí Time bình chọn (Phần 3)

05/12/2018 10:00 PM