[Android] Fluid Navigation Gestures - Cử chỉ điều hướng vuốt mượt hơn, có thêm vuốt cạnh - Android

Get it on Google Play

[Android] Fluid Navigation Gestures - Cử chỉ điều hướng vuốt mượt hơn, có thêm vuốt cạnh - Android

Trước đây đã có nhiều bài viết về điều hướng cử chỉ trên Android như Navigation Gesture của XDA, XHome bar,...

[Android] Fluid Navigation Gestures: Cử chỉ điều hướng vuốt mượt hơn, có thêm vuốt cạnh

04/10/2018 05:55 AM