Điểm Geekbench của Galaxy Note 9 - 2190 điểm đơn nhân và 8806 điểm đa nhân - Android

Get it on Google Play